ÇEKİSAN’ın, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi politikası,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ön görülen düzenlemelere nasıl uyulacağına ilişkin çalışanlarımızın, alt yüklenici çalışanlarımızın, ziyaretçilerimiz ve iş birliği içinde olduğumuz kurum çalışanları olmak üzere terminalimiz tarafından işlenen kişisel verileri mevzuata uygun yöneteceğini aşağıdaki maddeler doğrultusunda taahhüt etmektedir.

 

ÇEKİSAN ‘tarafından aşağıdaki ilkeler baz alınarak kişisel verilerin korunması şirket politikası haline gelmiştir.

 

 1. Kişisel veriler mevzuatta öngörülen genel ilke ve hükümlere uygun olarak işlenmesi kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket edeceğine,
 2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel tutulacağına,
 3. Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleneceğine,
 4. Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleneceğine,
 5. Kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una göre belirtilen sürede işlendikleri amaç için geçerli olan sürede muhafaza edeceğine,
 6. KVKK ‘da kişisel verileri işlenecek kişileri aşağıda belirtilen konularda bilgilendireceğine,

– Veri sorumlusu olarak kimin atandığı

– Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

– Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

– Kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebepleri

 1. -Kişisel veri sahiplerinin aşağıdaki belirtilen konulardaki haklarını kullanması için gerekli sistemi kuracağına,

-Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

-Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

-Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler

-Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre

 1. Kişisel verilerin muhafazasında gerekli idari ve teknik önlemleri alacağına,
 2. Özel nitelikteki kişisel verilerin kullanılması için özel önlemler alacağına,
 3. Kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayacağı ve gerekli tedbirleri alacağına,
 4. Kişisel veriler işleniyorken açık ve hukuka uygun sebeplerle işleneceğine ve verilerin hangi amaçla işlendiği, işlenmeden önce veri sahiplerinin onayı alınarak bilgisine sunacağına,
 5. Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapacağına,
 6. İhtiyaç duyulmayan kişisel verilerin alınmasında kaçınacağına ve gerekli olan veriler alınıp işleneceğine,
 7. Kişisel verilerin saklanması, işlenmesi için süre verilmişse bu süreye uygun veri saklayacağına,

 

KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

ÇEKİSAN kişisel verilerin işlenmesi kapsamında KVKK ‘nın 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak kanunun 4. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere uyularak aşağıda belirtilen kategorilerde işlenen kişisel veriler kanunun 10. Maddesi uyarınca kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

 1. Kimlik Bilgisi

ÇEKİSAN  sınırları içerisinde bulunan kişilerin kimliğine dair bulunduğu bilgilerdir. Ad-soyad, T.C . numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgilerini içeren bilgilerdir.

 1. İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres bilgisi, e-mail gibi kişisel verilerdir.

 1. Lokasyon Verisi

ÇEKİSAN araçlarını ve cihazlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden veriler

 1. Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

ÇEKİSAN ‘da yürütülen operasyonlarda veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak için veri sahibinin (eş, çoçuk, anne ,baba…) gibi yakınları hakkındaki veriler.

 1. Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

ÇEKİSAN terminaline giriş ve çıkışta alınan güvenlik kamera kayıtları,güvenlik verileri

 1. İşlem Güvenliği Bilgisi

ÇEKİSAN ‘nın ticari faaliyetleri yürütülürken alınan veriler.

 1. Risk Yönetimi Bilgisi

Ticari, teknik, idari ve SEÇ kapsamında oluşan risklerin yönetilmesi için alınan veriler.

 1. Finansal Bilgi

ÇEKİSAN ile veri sahibi arasından hukuki ilişki kapsamında yapılan IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, gelir bilgisi gibi kişisel veriler.

 

 1. Çalışan Aday Bilgisi

ÇEKİSAN çalışanı olmak üzere başvurmuş, insan kaynakları doğrultusunda değerlendirilmiş kişisel veriler.

 1. Denetim Bilgisi

Kanuni yükümlülük ve şirket politikaları kapsamında işlenen kişisel veriler.

 1. SEÇ Uyum Bilgisi

Kanuni yükümlülük ve şirket politikaları kapsamında( sağlık raporları, SGK hizmet belgeleri, adli sicil kayıtları, mesleki yeterlilik, ehliyet…) işlenen kişisel veriler.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMINA İLİŞKİN KATEGORİZASYON

ÇEKİSAN kişisel verileri KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerindeki ilkelere uyun olarak ve KVKK’ nın 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirerek veya Kanun’daki aktarıma ilişkin ve KVK Kurulu’nun oluşturacağı istisnalar kapsamında aktarmaktadır.

Buna göre kişisel veriler;

 • İş Ortakları ile Paylaşım: ÇEKİSAN’ nın ticari faaliyetlerini yürütürken ürün ve hizmetlerin aldığı alt yüklenicilerde çalışanların verilerini sınırlı ve ölçülü olarak gerçekleştirmek için amaca uygun, sınırlı ve ölçülülük ilkesine uygun olarak veri işlenmekte ve gerekli güvenlikler alınarak aktarılabilmektedir.
 • ÇEKİSAN Grup Şirketleri: ÇEKİSAN’nın hissedarı olan şirketler SHELL&TURCAS PETROL A.Ş. , BP PETROLLERİ A.Ş. VE MOBİL OİL TÜRK A.Ş. ile sınırlı, ölçülü ve işlenen amaçla ilintili pazarlama faaliyeti veya insan kaynakları kapsamında işlenen kişisel veriler veya çalışanların kişisel verileri sınırlı ve ölçülü olarak aktarılabilmektedir. ÇEKİSAN ‘nın imza sirkülerinde veya özel vekaletnamelerle yetkilendirilmiş kişilerin ÇEKİSAN’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, üst düzeyde yönetimin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak aktarılmaktadır.
 • Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları: İlgili mevzuat hükümlerine göre ÇEKİSAN’ dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına amaç kapsamında sınırlı ve ölçülü kişisel verinin aktarımı mümkündür.
 • Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri: İlgili mevzuat hükümlerine göre ÇEKİSAN’ dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişilerine talepleriyle sınırlı ve ölçülü kişisel verilerin aktarımı yapılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

Kişisel verilerini işlediği kişilerin özel hayatının gizliliğine önem vermekte ve özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınması gereken tüm önlemleri almaktadır.

Bu doğrultuda, Anayasa’nın 20. maddesi: “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme” haklarını da kapsamaktadır. Bu hüküm doğrultusunda KVKK’nın 10. maddesinde aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir.

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak aydınlatmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz, kişisel veri sahiplerini, kişisel verilerinin elde edilmesi esnasında Veri Sorumlusu olarak ÇEKİSAN’nın kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVKK’nın 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin aydınlatma yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ÇEKİSAN, KVKK m. 4’teki temel ilkelere ve bu Politika’da belirlenen esaslara uygun olarak kişisel verileri işlemektedir. KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; veri sahibinin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde amaca uygun, sınırlı ve süreli işlenmesi,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin veya veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ÇEKİSAN’nın meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde, ÇEKİSAN kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KVKK’DA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK SINIRLI İŞLENMESİ

Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, müşteri, potansiyel müşteri ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir. Örnek: Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi.

 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: Baygınlık geçiren ziyaretçinin nüfus cüzdanı bilgilerinin şirket güvenlik görevlisi tarafından doktorlara iletilmesi.

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel veriler işlenebilecektir. Örnek: İş ortağı gerçek kişi ile akdedilen sözleşmesinin ifası için, iş ortağına ödeme yapılabilmesi amacıyla, iş ortağının banka hesap bilgisinin elde edilmesi.

 • Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: Mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması.

 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. Örnek: Çalışan adayının iletişim bilgilerini, iş başvurusu yapılmasına imkan veren internet sitelerinde yayımlanması.

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: İspat niteliği olan verilerin (örneğin bir faturanın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması.

 • Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: Şirketimizde güvenlik amaçlı olarak kamera kaydı yapılması.

 

 

 

 

 

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARIN ŞİRKETİMİZE İLETİLECEĞİ KANALLARIN YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirketimize iletmeleri durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandırmaktadır.

Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Kişisel Verilerinin Korunması Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeleri gerekmektedir.

Kişisel veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarını kullanmaları için, kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istedikleri haklarına yönelik açıklamalarla birlikte taleplerini, Kanunun 11.maddesinde belirtilen haklardan hangisinin kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Şirketimize iletmeleri; başvuruların daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.

Bu çerçevede, Şirketimize Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine dayalı olarak aynı Kanunun yukarıda belirtilen 11. maddesindeki hakların kullanılması kapsamında, yapılacak başvuruların yazılı olarak iletileceği kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanılmak istenen kişisel veri sahibinin hakkına yönelik açıklamaları içeren talepler; www.cekisan.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Liman Mah. 60.Sok. No:25 Konyaaltı / ANTALYA adresine veri sahibinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden iletilebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderilebilir veya ilgili form adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletilebilir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

ÇEKİSAN ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ TEKNİKLERİ

ÇEKİSAN, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve Yönetmelik’te düzenlenmiş hallerin ortaya çıkması halinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri siler veya yok eder. ÇEKİSAN tarafından kullanılabilecek silme veya yok etme tekniklerinin bir kısmı aşağıda sıralanmaktadır:

Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak/erişilemeyecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

Bazı durumlarda kendi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak/erişilemeyecek biçimde güvenli olarak silinir ve yok edilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNDEN SORUMLU BİRİM

Kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında, gerekli koordinasyonu sağlayacak olan “Kişisel Verilerin Korunması Birimi “oluşturulmuştur. Birim işlene verilerin mevzuata göre politikada taahhüt edilen maddelere göre uygunluğunun yönetilmesinden sorumludur.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI FORMLARI
ÇEKİSAN olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)
uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile
Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10.
ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel
verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla
aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve
KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz.
pdf

PDF Dosyası

Kişisel Verilerin Korunması Kanun Metni

pdf

PDF Dosyası

KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu